امتیاز دهی امتیاز دهی امتیاز دهی
امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی امتیازدهی
139510282
سه شنبه 28 دى 1395 و ساعت 12:49:01
سایت خبری تئاتر - فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد

.

سایت خبری تئاتر - فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد

.

فراخوان بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران بعد از چند ماه تأخیر، منتشر شد.

 

پایگاه خبری تئاتر: بیستمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با تا کید بر «تئاتر به مثابه اندیشه در تولیدات تئاتر دانشگاهی»، «توجــه بــر حضــور شــورای مشــورتی کانون هــای نمایــش کشــور و پیونــد هرچــه بیشــتر آن بــا دبیرخانــه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی»، «پیگیری مطالبات دانشجویان و اجرای عموم آثار برگزیده» و «برقراری دبیرخانه ثابت و مستقل» به عنوان اهداف و رویکرد این دوره از جشنواره، فراخوان خود را منتشر کرد.

این دوره از جشنواره در ۷ بخش «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «مدرسان دانشگاه»، «برگزیدگان جشنواره های دانشجویی»، «نمایشنامه نویسی» جایزه ا کبر رادی، «پژوهش» جایزه فرهاد ناظرزاده کرمانی و «عکس و پوستر تئاتر» برگزار می شود.

در بخش صحنه ای جشنواره، متقاضیان باید فرم مربوطه در سایت جشنواره را با دقت و بر اساس دستورالعمل ذکر شده تـا پایان ۱۰ بهمـن ماه ۱۳۹۵ تکمیل و ارسـال کنند.

در بخش تجربه های اجرا نیز متقاضیـان بایـد فـرم مربوطـه در سایت جشـنواره را بـه دقت مطالعـه و بر اساس دستورالعمل ذکر شـده به همـراه فرم پیشنهادنامه و طر ح اجرایی خود تا پایان ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ تکمیل و ارسال کنند.

در بخش مدرسان، تمامـی آثـار ارسـالی در ایـن بخـش بـه صـورت فیلـم اجـرای اثـر بازبینـی می شـوند، بـه همیـن منظـور گروه هـای شـرکت کننـده فیلـم اجـرای نمایـش خـود را در ۳ نسـخه بصـورت لـوح فشـرده تـا ۲۰ فروردیـن ماه ۱۳۹۶ بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کنند.

در بخش برگزیدگان جشنواره های دانشجویی، تنهـا آثـاری از سـوی جشـنواره پذیرفته خواهنـد شـد کـه در آخریـن دوره یکـی از جشـنواره های دانشـجویی، در بـازه زمانـی خـردادماه ۱۳۹۵ الی اسـفندماه ۱۳۹۵ حضور داشـته باشـند.

در بخش نمایشنامه نویسی، متقاضیـان حضـور در این بخـش باید فـرم مربوطـه در سایت جشـنواره را بـا دقــت مطالعـه و بـر اساس دسـتورالعمل ذکـر شـده تـا پایـان ۲۵ اسـفندمـاه ۱۳۹۵ تکمیـل و اثـر خـود را بارگـذاری کنند.

در بخش پژوهش، متقاضیـان حضـور در ایـن بخـش بایـد فـرم مربوطـه در سـایت جشـنواره را بـا دقـت مطالعـه و بـر اسـاس دسـتورالعمل ذکـر شـده تـا پایـان ۲۵ بهمـن مـاه ۱۳۹۵ تکمیـل و بـه همـراه چکیـده مقـاالت خـود بارگـذاری کنند.

در بخش عکس، متقاضیـان شـرکت در ایـن بخـش می تواننـد پـس از تکمیـل فـرم ثبـت نـام در سـایت جشـنواره تــا تاریــخ ۳۰ بهمــن مــاه ۱۳۹۵ مجموعــه ای شــامل ۸ تــا ۱۵ فریــم عکــس را بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کنند.

بخش پوستر نیز تنهـا ویـژه پوسـتر نمایش هـای حاضـر در جشـنواره بـوده و بـه صـورت رقابتـی برگـزار می شـود. در ایـن بخـش هنرمنـد گرافیسـت می توانـد توضیحـات خـود را در طراحـی اثـر بــا توجــه بــه اثــر نمایشــی در حــد یــک پارا گــراف بــه پیوســت پوســتر طراحــی شــده تــا پایــان ۵ اردیبهشـت ماه ۱۳۹۶ بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کنـد.

علاقمندان و دانشجویان تئاتری برای دسترسی به فراخوان بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به سایت جشنواره به نشانی اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه کنند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری مهدی گمار اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.


 

صفحه رسمی سایت خبری تئاتر در تلگرام

https://telegram.me/onlytheater
تلگرام،تاتر در تلگرام،اخبار تاتر در تلگرام،تاتر جدید،تئاتر جدید،نمایش جدید،تاتر جدید در تهران،تاتر در تهران،تماشای تاتر در تهران،تئاتر جدید،تئاتر جدید در تهران،تئاتر در تهران،تئاتر تهران،تاتر تهران،تماشای تئاتر در تهران،تئاتر ایران،اخبارتیاتر،jmhjvU،jhjvUتیاتر،تاتر،تئاتر ایران،تاتر ایران،تیاتر ایران،تاتر،مرجع تئاتر،پایگاه خبری تئاتر،سایت خبری تئاتر،ایران،art iran،تئاتر،تئاتر ایران،سایت تئاتر،تئاتر سایت،فرهنگی هنری،«تئاتر»،خبر تئاتر،خبر جدید تئاتر،جدیدترین اخبار تئاتر ایران،اخبار تئاتر ایران،خبرهای تئاتر،تئاتری ها،درباره تئاتر،تئاتر؟کجا؟کی؟عوامل؟بلیت؟،Iranian Theater News،theater iran،theater،iran art،art iran،theater ir،iran

اخبار تئاتر:

اعتبار یک میلیاردی وزیر ارشاد برای ساختمان جدید خانه تئاتر

دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی منصوب شد

"فروغ فرخزاد"، "پینا باوش" و "مارینا آبراموویچ" بر صحنه تئاتر

معرفی برگزیدگان دومین جایزه «استادمحمد»

تماشاخانه پالیز میزبان «پک» می‌شود

اسامی 53 اثر پذیرفته شده در مرحله دوم جشنواره تئاتر تجربه

آثار حاضر در مسابقه بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

معرفی 25 نمایش راه یافته به بخش مسابقه مرور تئاتر ایران در فجر

پردیس تئاتر تهران با «من...» افتتاح می شود

محمد یعقوبی «تنها راه ممکن» را اجرا می‌کند

اختتامیه جشنواره ملی نمایشنامه نویسی صنعت نفت برگزار می شود

آغاز پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره تئاتر فجر از ۲۸ دی

گلاب آدینه و بهاره رهنما در نمایشی از جلال تهرانی

30 نمايشنامه‌نويس پيشرو فرانسوي در ايران معرفي مي‌شوند

بازیگران نمایش «ترن» مشخص شدند

بازیگران «ریش فیدل، غبغب مرکل» مشخص شدند

جدول اجرای 57 نمایش در بخش به علاوه تئاتر جشنواره فجر

جشنواره‌ی تئاتر فجر چه تاثیر بر تماشاخانه‌های خصوصی دارد؟

نقد و بررسی نمایش " شازده کوچولو " به کارگردانی مهرداد خامنه‌ای

نگاهی به نمایش "کلاغ" به کارگردانی سمانه زندی‌نژاد

خرده روایت های نیمچه زنانه ای از زبان زیبا، جمیله و آنجلا

نگاهی به نمایش «ریچارد سوم اجرا نمی‌شود» به کارگردانی اصغر نوری

ضدعاشقانه رومئو و ژولیت با طعم آش شله قلمکار

 


کلیدواژه ها:

فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهیفراخوان بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهیفراخوانفراخوان تاترفراخوان تیاترفراخوان تئاترفراخوان نمایشپایگاه خبری تئاترخبر تاترخبر تیاترسایت خبری تاترسایت خبری تئاترتئاتر ایراناخبارتیاترjmhjvUjhjvUتیاترتاترتئاتر ایرانتاتر ایرانتیاتر ایرانتاترمرجع تئاترپایگاه خبری تئاترسایت خبری تئاترایرانart iranتئاترتئاتر ایرانسایت تئاترتئاتر سایتفرهنگی هنری«تئاتر»خبر تئاترخبر جدید تئاترجدیدترین اخبار تئاتر ایراناخبار تئاتر ایرانخبرهای تئاترتئاتری هادرباره تئاترتئاتر؟کجا؟کی؟عوامل؟بلیت؟Iranian Theater Newstheater irantheateriran artart irantheater iriran
نظر شما


captcha
  • گزارش تصویری/ نمایش آمادئوس
  • اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
  •  گزارش تصویری- نمایش پیشی خورد - کارگردان : پوریا گلستانی
  • گزارش تصویری- نمایش صعود مقاومت پذیر آرتورواویی- کارگردان: امیر دژاکام
  • گزارش تصویری نمایش «محفل بی عاری»  کارگردان سیاوش بهادری راد‎
اینستاگرام پایگاه خبری تئاتر
کانال تلگرام پایگاه خبری تئاتر
فراخوان همکاری با سایت خبری تئاتر
.
مجله الکترونیکی «تاسیان»

logo-samandehi