درجهان کنونى با گسترش رسانه هاى گوناگون براى ارائه اطلاعات و مفاهیم فرهنگی، هنرى وسیاسى باید زبان ایجاز راجستجو کنیم.

پایگاه خبری تئاتر: این کیفیت هنرى و فکرى یک اثر است که از آن یا سینما مى سازد یانمى سازد . در یک فیلم کوتاه از یک فیلمسازجوان هم مى توان در بسیارى اوقات شاهد درخشش الماس گونه بعضى از اندیشه های چندان نافذ و عمیق بود که تا ژرفاى دوردست اندیشه نفوذ کند و افق دیگرگونهایی را پیش روى بیننده بگشاید.

گرچه متولیان جشنواره های مهمی همچون صد به اهمیت این قلمرو جدید پى برده اند، اما باید تصریح کرد که هنوز تا رسیدن به آثارى مستقل، ناب، زلال وتاثیرگذارفاصله بسیارى داریم و این سینما همچنان با اشکالات و مشکلات دست و پاگیر مواجه است.

هنوز با وجود همه توجهات و اهتمام به این نوع سینما اعتقاد به فیلم کوتاه و باور به توانمندى به ارزش آن درجامعه شکل نگرفته و فرهنگ فیلم کوتاه دیدن جا نیفتاده است.

درجهان کنونى با گسترش رسانه‌هاى گوناگون براى ارائه اطلاعات و مفاهیم فرهنگی، هنرى وسیاسى باید زبان ایجاز راجستجو کنیم. تماشاگران آینده براى دیدن فیلمهاى طولانى و یاخواندن رمانهاى چندجلدى فرصت کافى نخواهند داشت.

در چنین شرایطى فیلم‌هاى کوتاه دیجیتالى حرف اول راخواهند زد و این درست برعکس تفکر برخى جوانان است که تلاش مى‌کنند داستانهاى ده دقیقه‌اى خود را کش دهند و فیلمهاى بلند و سینمایی گاه خسته کننده بسازند.

تصور برخى ازجوانان این است که آنها زمانى مى‌توانند خود را یک فیلمسازحرفه‌اى بدانند که یک فیلم ۹۰ دقیقه‌اى ساخته و ازطریق پخش آن درسینماها براى خود کسب درآمد کنند.

طبیعتا باچنین نگرشى سازندگان جوان آثار ویدئویى و سینمایى روز به روز ازحرکت نوینى که درجهان آغاز شده عقب خواهند افتاد و اساسا عده‌اى از فیلمسازان سینماى جوان ساختن آثار کوتاه را پلهاى کوچکى مى‌دانند براى عبور و رسیدن به فیلم‌هاى بلندمدت و هنگامى که قدم به عرصه فیلم بلند مى‌گذارند در مى‌یابند که تاچه اندازه مناسبات حرفه‌اى فیلمسازى خلاقیت آنان را دچارخدشه مى‌سازد.

اکنون زمان آن رسیده که آثار کوتاه، موجز وجذاب جوانان با تفکر و دانش و نگاه نوگراى آنان درهم آمیزد تا سینماى آینده شاهد کشف سبکها و نگرشهاى تازه باشد. به خاطر داشته باشیم که در دنیاى شلوغ و پرازدحام آینده آدمهاحوصله پرحرفى ندارند.

فیلم کوتاه هویت خودش را دارد. این بدان معناست که تقلید از برخی فیلمهاى بلندسینمایى مخاطب خاص در فیلمهاى کوتاه راه به جایى نمى برد.

فضاى کنونی، فیلمسازان جوان را وا مى‌دارد که به دنبال مضامین جدید نباشند گرچه حرفهاى بسیارى براى گفتن داشته باشند. ازسوى دیگرجریان خوبى در فیلم کوتاه به وجود آمده و آن ایجاد اعتماد در فیلمسازان جوان است.

نکته دیگر آنکه بخش خصوصى در عرصه فیلم کوتاه با احتیاط حضور مى‌یابد چرا که فیلم کوتاه در داخل کشور با مشکل بازگشت سرمایه روبروست.

بدین سبب ارگانهایى چون تلویزیون، حوزه هنری، شهرداری و آموزش و پرورش باید به حمایت فیلم کوتاه بشتابند. براى عرصه خارجى فیلم کوتاه نیز ، ایجادسیستم بازرگانى حساب شده براى صدور فیلم کوتاه مى تواند آن را به موردى خوب براى سودآورى تبدیل کند. گرچه باید این مهم را در نظر داشت که ساخت فیلم براى صادرات نباید به جریان عمده حاکم بر فیلم کوتاه تبدیل شود و نیز به بهاى تجارت به پدیدهاى ضدفرهنگى تبدیل نشود. هم اکنون در مورد فیلمهاى بلند که به فیلمهاى جشنواره اى معروف شده اند، چنین اتفاقى افتاده است .

سینماى آینده سینمایى است که پایبند مناسبات سینماى حرفهاى مصطلح نیست. مقید نبودن به قید و بندهاى سینماى حرفه‌اى عرصه‌هاى ناشناخته‌اى را در کار فیلمسازى برسینماگران جوان مى‌گشاید و احراز هویت مستقل را براى آنان قطعى و اجتناب ناپذیر مى‌سازد. گاه در این نوع سینما به قواعد کلیشه‌هاى مرسوم درسینماى حرفه‌اى اکتفا نمى‌شود و فیلمساز در آن به جست وجوى کشف حیطه‌هاى جدید و ناشناخته مى‌پردازد.

چنین سینمایى به واقع درمرحله‌اى بالاتر ازسینماى حرفه اى متداول قرار دارد. فیلم کوتاه آکنده ازصداقت، سادگی، نوآورى وخلاقیت است و فیلمساز در این عرصه پیوسته و مداوم درجستجوى کشف لحظه‌ها، نگاه‌ها وزاویه‌هاى تازه و درصدد شکار معانى و قلمروهاى جدید است.

به رغم همه کمبودها، کمى امکانات و نبود انگیزه‌هاى اقتصادى فیلمساز مى‌کوشد با نگرشى عمیق به مسائل و واقعیات جهان پیرامون بنگرد و مناسبات حاکم برسینماى حرفه‌اى و نگاه‌هاى معتاد را بشکند. مى کوشد با پرهیز از زیاده‌گویى و ریسمان بلند اکشن و دیالوگ نویسى و … به معجزه ایجاز تصویر وچرخه کوتاه زمان، ناب ترین لحظه‌ها وصحنه‌ها راخلق کند.

آفرینش چشم اندازى نو، قلمروى تازه، بیان افکار بکر همراه با مضامین ظریف و دست نخورده و کشف عرصه‌ها و ظرافتهاى تازه زبانى عصاره همه همت و دغدغه فیلمساز فیلم کوتاه است.

جشنواره ۱۰۰، پیشتاز بیان موجز درسینمای ماست. باشد که قدرش بیش از اینها دانسته شود!

  • نویسنده : منوچهر اکبرلو
  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم