مدیر مسئول: مژگان خالقی
سردبیر: خسرو خالقی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱

دیگر همکاران: الناز دادمهر٬ آدیس عیسی قلیان٬
فهیمه حکمت اندیش٬ بخش نقد گروه تئاتر اگزیت٬
نفیسه حاجاتی٬ حامد بذرافکن٬ محمد وفایی٬
احمد مجد