آغاز فعالیت 1392

موسس و سردبیر: خسرو خالقی
مدیرمسئول: مژگان خالقی

دیگر همکاران:
الناز دادمهر
المیرا دادمهر
آدیس شانت
مهدی تمیزی
محمد وفایی
نفیسه حجتی
احمد مجد
فهیمه حکمت اندیش
منصوره دهقانی
نیلوفر ثانی
مجید اصغری
اردشیر شیرخدایی
میلاد بهشتی
فاطمه راجزی