اخبار ویژه
آنتیگون
«آنتی گون» از شانزدهم اردیبهشت در تماشاخانه ایرانشهر 26 فروردین 1397
«آنتی گون» از شانزدهم اردیبهشت در تماشاخانه ایرانشهر

«آنتی گون» از شانزدهم اردیبهشت در تماشاخانه ایرانشهر

علی راضی اثر جدید خود با عنوان «آنتی گون» را از شانزدهم اردیبهشت در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می برد.