اخبار ویژه
فیلم-کوتاه-ما-تنها-نیستیم
حضور چهار فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره آمریکایی 21 مهر 1400
حضور چهار فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره آمریکایی

حضور چهار فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره آمریکایی

چهار فیلم کوتاه «ما تنها نیستیم»، «منفیِ ۳۶۲۵»، «هفت سال ده روز کم» و «دو روز» در جشنواره «رد راک» آمریکا حضور پیدا می کنند.