اخبار ویژه
انجمن-صنفی-بازیگران-تئاتر-ایران
رئیس و نایب رئیس انجمن صنفی بازیگران تئاتر ایران انتخاب شدند 30 شهریور 1400
رئیس و نایب رئیس انجمن صنفی بازیگران تئاتر ایران انتخاب شدند

رئیس و نایب رئیس انجمن صنفی بازیگران تئاتر ایران انتخاب شدند

اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی بازیگران تئاتر ایران در روز یکشنبه مورخ1400/06/29 با حضور اعضای اصلی هیات مدیره و بازرسان انجمن تشکیل شد.