پنجشنبه , ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
تئاتر مثلث
درباره نمایش «مَثلِث»؛ ساده، صمیمی، خلاق 24 اسفند 1402
درباره نمایش «مَثلِث»؛ ساده، صمیمی، خلاق

درباره نمایش «مَثلِث»؛ ساده، صمیمی، خلاق

برگ برنده «مَثلِث» در این نکته است که موقعیت نه چندان استعلایی خویش را از طریق بازخوانی متون شکسپیری به سیاست و اجتماع گره زده و اراده معطوف به قدرت را حتی در مناسبات میان اشیا به نمایش گذاشته است