چهارشنبه , ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳
رویدادهای اجرایی پژوهشی تئاترشهر
نتایج فراخوان رویدادهای اجرایی پژوهشی تئاترشهر در سال 1398 اعلام شد 11 دی 1348
نتایج فراخوان رویدادهای اجرایی پژوهشی تئاترشهر در سال 1398 اعلام شد

نتایج فراخوان رویدادهای اجرایی پژوهشی تئاترشهر در سال 1398 اعلام شد

نتایج نخستین فراخوان رویدادهای اجرایی پژوهشی کارگاه نمایش مجموعه ی تئاترشهر مشتمل بر پذیرفته شدگان قطعی و مشروط اعلام شد.