پنجشنبه , ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
سریال The Regime
نقد سریال رژیم / داستان یک فروپاشی! 31 فروردین 1403
نقد سریال رژیم / داستان یک فروپاشی!

نقد سریال رژیم / داستان یک فروپاشی!

The Regime داستانی برای بازگو کردن دارد اما انگار میانه راه، خط روایی از دست می‌رود و دوباره در انتها به فراز قصه بازمی‌گردد. دیالوگ‌های طراحی شده برای شخصیت‌ها، نوع متفاوتی از کمدی می‌باشد که حقیقت را رک اما با تصاویری احمقانه برای به سخره گرفتن شرایط حاکم محور یک جامعه بر دایره می‌ریزد. داستان و شخصیت اصلی آن همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا مخاطب تصویری منزجرانه از درون کاخ به دست آورد. تصویری از حماقت تمام افراد کابینه الینا.