اخبار ویژه
شماره-12-مجله-نمایش-شناخت
دوازدهمین شماره فصلنامه «نمایش شناخت» منتشر شد 23 مهر 1400
دوازدهمین شماره فصلنامه «نمایش شناخت» منتشر شد

دوازدهمین شماره فصلنامه «نمایش شناخت» منتشر شد

شماره دوازدهم فصلنامه «نمایش شناخت» با موضوع «تئاتر ایرانی در برون مرز» منتشر شد.