اخبار ویژه
علیشیری
کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری 30 خرداد 1394
کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری

کرج - گزارش تصویری «نمایش مرگ و دخترجوان» کارگردان علی علیشیری

-