پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
عکس نمایش آقاي مجنون
گزارش تصویری/شیراز/نمایش « آقاي مجنون، خانم ليلي» 21 خرداد 1393
گزارش تصویری/شیراز/نمایش « آقاي مجنون، خانم ليلي»

گزارش تصویری/شیراز/نمایش « آقاي مجنون، خانم ليلي»

-