اخبار ویژه
فیلم-امروز
انتشار اولین شماره مجله «فیلم امروز» 27 اردیبهشت 1400
انتشار اولین شماره مجله «فیلم امروز»

انتشار اولین شماره مجله «فیلم امروز»

اولین شماره از مجله «فیلم امروز» منتشر شد.