پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
مهرداد رجبی خامسی
گزارش تصویری/مشهد/نمایش «رقص روی پشت کژدم‌ها» 30 بهمن 1392
گزارش تصویری/مشهد/نمایش «رقص روی پشت کژدم‌ها»

گزارش تصویری/مشهد/نمایش «رقص روی پشت کژدم‌ها»

-