اخبار ویژه
نسخ-قاجاری-تعزیه
نسخ قاجاری تعزیه؛ از تلنبار شدن در کارتن پفک تا یک نمایشگاه 11 دی 1348
نسخ قاجاری تعزیه؛ از تلنبار شدن در کارتن پفک تا یک نمایشگاه

نسخ قاجاری تعزیه؛ از تلنبار شدن در کارتن پفک تا یک نمایشگاه

تصویر شماری از نسخه‌های شبیه‌نامه‌ی دوره‌ی قاجار که بخشی از تاریخ هنر نمایش ایران هستند و تا چند سال پیش شرایط نگهداری مناسبی نداشتند، در خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته می‌شوند.