اخبار ویژه
19
 «۱۹» منیژه حکمت مجوز اکران گرفت 5 تیر 1401
«۱۹» منیژه حکمت مجوز اکران گرفت

«۱۹» منیژه حکمت مجوز اکران گرفت

منیژه حکمت برای فیلم «۱۹» پروانه نمایش گرفته است.