اخبار ویژه
فیلم-کوتاه-مجازی-مجاز
ساخت فیلم کوتاه «مجازی مجاز» 3 بهمن 1399
ساخت فیلم کوتاه «مجازی مجاز»

ساخت فیلم کوتاه «مجازی مجاز»

فیلم کوتاه «مجازی مجاز» به کارگردانی ایمان عابدی بجستانی مراحل تصویربرداری خود را به پایان رساند و اکنون در مرحله تدوین است.