اخبار ویژه
نقد-نمایش-رگ
رگ‌به‌رگ شدگی دراماتیک 12 مهر 1398
رگ‌به‌رگ شدگی دراماتیک

رگ‌به‌رگ شدگی دراماتیک

«رگ» نمونه خوبی از هنر سفارشی است، هنری که در آن دقت از بین می‌رود و ساختار فدای نظر سفارش‌دهنده می‌شود. نتیجه چنین نمایشی ،اثری است که چون کیسه بوکس گاردی برای مقابله با مشت‌ها ندارد.