شیوه نامه رویدادهای سینمایی توسط سازمان سینمایی منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش نویس شیوه نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی منتشر شد.

با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به بند ۲۱ ماده ۲، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی و ارتقای کمی و کیفی رویدادهای سینمایی، پیش نویس شیوه نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی منتشر شد.

این شیوه نامه که در شورای جشنواره های سازمان سینمایی آماده شده در ۲ بخش صدور مجوز و نظارت و ضوابط حمایت از جشنواره ها تنظیم شده است.

شیوه نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی را می توانید اینجا بخوانید.