جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای کشورتا عصر یکشنبه ۱۹ آبان ماه اعلام شد.

پایگاه خبری تئاتر: جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای کشور تا عصر یکشنبه ۱۹ آبان ماه به شرح ذیل است: ماجرای نیمروز؛ رد خون/ ۷۹ سینما/ ۴۳ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان مطرب/ ۱۲۷ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان هزارتو/ ۱۲۵ سینما/ ۱۶ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۳۸۷ میلیون تومان مسخره باز/ ۴۴ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومان کلوپ همسران/ ۳۹ سینما/ ۵۰ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان درخونگاه/ ۲۶ سینما/ ۳۶ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سال دوم دانشکده من/ ۱۵ سینما/ ۳۶ روز نمایش/ فروش کل: ۸۹۷ میلیون تومان چشم و گوش بسته/ ۸۹ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۷۲۸ میلیون تومان سمفونی نهم/ ۶۳ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۰ میلیون تومان منطقه پرواز ممنوع/ ۷۷ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۷۷ میلیون تومان تورنادو/ ۷۹ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۶۲ میلیون تومان بنیامین/ ۸۲ سینما/چهار روز نمایش/ فروش کل: ۴۴ میلیون تومان