دفتر ارزیابی هنری مجموعه ی تئاترشهر ضمن سپاس از استقبال و توجه تمامی گروه های اجرایی و هنرمندان تئاتر اعلام کرد مجموعه ی تئاتر شهر تا اطلاع ثانوی از پذیرش درخواست های جدید اجرایی معذور است .
پایگاه خبری تئاتر: با توجه به تعدد درخواست های دریافت شده و زمان بر بودن فرآیند رسیدگی و بررسی این طرح ها جهت تدوین جدول نهایی اجراهای سال 1399،مجموعه ی تئاترشهر تا اطلاع ثانوی از پذیرش درخواست های جدید اجرایی معذور است. عباس اقسامی ، مسئول ارزیابی هنری مجموعه ی تئاترشهر با اشاره به کثرت درخواست های اجرایی گروه های تئاتری افزود:« تئاترشهر همواره یکی از مراکز مورد توجه تمامی گروه های تئاتری بوده است. این روند به گونه ای بوده است که از آغاز سال 1398 تاکنون بالغ بر 160 متن نمایشی مورد بررسی قرار گرفتند و از این میزان بیش از 115 اثر اجرایی توسط گروه تخصصی مشاوران مورد بازبینی قرار گرفتند. از این میان در نهایت 50 اجرای صحنه ای انتخاب و روی صحنه رفتند.» اقسامی در بخش دیگری از صحبت هایش افزود : « فرآیند بررسی و سنجش آثار کار زمان بری است و طبیعتا تمامی گروه ها تمایل دارند در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه ی کار خود را بدانند، با این حال مجموعه ی تئاتر شهر دقت و سنجش عادلانه ی آثار را فدای شتابزدگی نکرده است و از این رو شایسته است تمامی هنرمندان و گروه های اجرایی تا اعلام فراخوان بعدی مجموعه ی تئاترشهر از ارایه ی طرح های تازه خودداری کنند.»