اخبار ویژه
فراخوان-نمایشنامه-خوانی-تالار-مولوی
انتشار فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی 11 آبان 1400
انتشار فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی

انتشار فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی

فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی منتشر شد.