اخبار ویژه
نقد-فیلم-باكره-ماه-اوت
درباره‌ فیلم« باكره‌ ماه اوت»/ پرسه‌ قدیسان 3 شهریور 1400
درباره‌ فیلم« باكره‌ ماه اوت»/ پرسه‌ قدیسان

درباره‌ فیلم« باكره‌ ماه اوت»/ پرسه‌ قدیسان

باكره ماه اوت مبتنی بر به‌تصویر كشیدن تجربه اوا است كه هم مشمول تجربه محیطی و مادی او از جهان می‌شود و هم جهان درون و عاطفی‌اش. پرسه‌زنی در زمان و مكان، پر كردن حفره‌های فضا، تجارب درونی و بیرونی را به هم پیوند می‌دهد و نتیجه یك بدن اجتماعی معلق در زمان و مكان است.