جمعه , ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳
هفدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر
تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان خانه تئاتر 2 تیر 1397
تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان خانه تئاتر

تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان خانه تئاتر

فراخوان هفدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر تمدید شد.