اخبار ویژه
پروانه-نمایش-و-ساخت-سینمایی
جدیدترین مصوبات پروانه نمایش و ساخت سینمایی 6 شهریور 1398
جدیدترین مصوبات پروانه نمایش و ساخت سینمایی

جدیدترین مصوبات پروانه نمایش و ساخت سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت غیر سینمایی با ساخت یک عنوان فیلم داستانی موافقت کرد.