شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت ۶ فیلمنامه موافقت کرد.
پایگاه خبری تئاتر: فیلمنامه های «لعنتی» به تهیه‌کنندگی سید محسن وزیری، کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی و نویسندگی امیر جهانی، «جان جانان» به تهیه‌کنندگی حبیب اللهیاری، کارگردانی و نویسندگی شادی آفرین اللهیاری، «آهنگ دو نفره» به تهیه‌کنندگی جواد نوروز بیگی، کارگردانی آرزو ارزانش و نویسندگی مصطفی زندی پروانه ساخت دریافت کردند.

همچنین شورای صدور پروانه ساخت به فیلمنامه های «پدری» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه، کارگردانی حسین دارابی و نویسندگی رضا زهتابچیان، «بی وقتی» به تهیه‌کنندگی محمد حسین قاسمی، کارگردانی و نویسندگی نرگس آبیار و «ترانه های پدری» به تهیه‌کنندگی جلیل شعبانی، کارگردانی و نویسندگی محمد مهدی رسولی اجازه ساخت داد.