اخبار ویژه
جوادعاطفه
˝سونات اشباح˝ تجدید چاپ شد 10 شهریور 1392
˝سونات اشباح˝ تجدید چاپ شد

˝سونات اشباح˝ تجدید چاپ شد

˝سونات اشباح˝ نوشته آگوست استریندبرگ و ترجمه جواد عاطفی یکی از نمایشنامه‌های تجدید چاپی‎ انتشارات افراز در سال جدید است.