اخبار ویژه
عکس-تئاتر
گزارش تصویری- «بی وطن» به کارگردانی لنرسون پولونینی/ جشنواره تئاتر فجر 11 بهمن 1401
گزارش تصویری- «بی وطن» به کارگردانی لنرسون پولونینی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «بی وطن» به کارگردانی لنرسون پولونینی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «بی وطن» به کارگردانی لنرسون پولونینی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «آسمان پا به ماه» به کارگردانی سعیده آجربندیان/ جشنواره تئاتر فجر 9 بهمن 1401
گزارش تصویری- «آسمان پا به ماه» به کارگردانی سعیده آجربندیان/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «آسمان پا به ماه» به کارگردانی سعیده آجربندیان/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «آسمان پا به ماه» به کارگردانی سعیده آجربندیان/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «دختران» به کارگردانی علی دل پیشه/ جشنواره تئاتر فجر 9 بهمن 1401
گزارش تصویری- «دختران» به کارگردانی علی دل پیشه/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «دختران» به کارگردانی علی دل پیشه/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «دختران» به کارگردانی علی دل پیشه/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کشتن تن» به کارگردانی مصطفی محمدی دوست/ جشنواره تئاتر فجر 9 بهمن 1401
گزارش تصویری- «کشتن تن» به کارگردانی مصطفی محمدی دوست/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کشتن تن» به کارگردانی مصطفی محمدی دوست/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کشتن تن» به کارگردانی مصطفی محمدی دوست/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- « مدق الحناء» به کارگردانی یوسف البلوشی/ جشنواره تئاتر فجر 9 بهمن 1401
گزارش تصویری- « مدق الحناء» به کارگردانی یوسف البلوشی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- « مدق الحناء» به کارگردانی یوسف البلوشی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- « مدق الحناء» به کارگردانی یوسف البلوشی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «اسب قاتلین» به کارگردانی سیدمحمدهادی هاشم زاده/ جشنواره تئاتر فجر 9 بهمن 1401
گزارش تصویری- «اسب قاتلین» به کارگردانی سیدمحمدهادی هاشم زاده/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «اسب قاتلین» به کارگردانی سیدمحمدهادی هاشم زاده/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «اسب قاتلین» به کارگردانی سیدمحمدهادی هاشم زاده/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «آلاء-» به کارگردانی محمد کاظم تبار/ جشنواره تئاتر فجر 9 بهمن 1401
گزارش تصویری- «آلاء-» به کارگردانی محمد کاظم تبار/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «آلاء-» به کارگردانی محمد کاظم تبار/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «آلاء-» به کارگردانی محمد کاظم تبار/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- « مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی/ جشنواره تئاتر فجر 6 بهمن 1401
گزارش تصویری- « مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- « مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- « مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کلاه قرمزی» به کارگردانی سیدمحمدرضا مرتضوی/ جشنواره تئاتر فجر 6 بهمن 1401
گزارش تصویری- «کلاه قرمزی» به کارگردانی سیدمحمدرضا مرتضوی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کلاه قرمزی» به کارگردانی سیدمحمدرضا مرتضوی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کلاه قرمزی» به کارگردانی سیدمحمدرضا مرتضوی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «هفت شبانه روز» به کارگردانی آرش رضایی/ جشنواره تئاتر فجر 5 بهمن 1401
گزارش تصویری- «هفت شبانه روز» به کارگردانی آرش رضایی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «هفت شبانه روز» به کارگردانی آرش رضایی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «هفت شبانه روز» به کارگردانی آرش رضایی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «شاه اسماعیل» به کارگردانی غریب منوچهری/ جشنواره تئاتر فجر 5 بهمن 1401
گزارش تصویری- «شاه اسماعیل» به کارگردانی غریب منوچهری/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «شاه اسماعیل» به کارگردانی غریب منوچهری/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «شاه اسماعیل» به کارگردانی غریب منوچهری/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «درو گبرو یک قرص نان» به کارگردانی داوود فتحعلی بیگی/ جشنواره تئاتر فجر 5 بهمن 1401
گزارش تصویری- «درو گبرو یک قرص نان» به کارگردانی داوود فتحعلی بیگی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «درو گبرو یک قرص نان» به کارگردانی داوود فتحعلی بیگی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «درو گبرو یک قرص نان» به کارگردانی داوود فتحعلی بیگی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «مادرم زری سر زا رفت» به کارگردانی پدرام رحمانی/ جشنواره تئاتر فجر 5 بهمن 1401
گزارش تصویری- «مادرم زری سر زا رفت» به کارگردانی پدرام رحمانی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «مادرم زری سر زا رفت» به کارگردانی پدرام رحمانی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «مادرم زری سر زا رفت» به کارگردانی پدرام رحمانی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «لابیرنت» به کارگردانی پدرام رحمانی/ جشنواره تئاتر فجر 5 بهمن 1401
گزارش تصویری- «لابیرنت» به کارگردانی پدرام رحمانی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «لابیرنت» به کارگردانی پدرام رحمانی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «لابیرنت» به کارگردانی پدرام رحمانی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کرنر زیر درختان بلوط» به کارگردانی اصغر خلیلی/ جشنواره تئاتر فجر 5 بهمن 1401
گزارش تصویری- «کرنر زیر درختان بلوط» به کارگردانی اصغر خلیلی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کرنر زیر درختان بلوط» به کارگردانی اصغر خلیلی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «کرنر زیر درختان بلوط» به کارگردانی اصغر خلیلی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «جاودانگی» به کارگردانی اصغر گروسی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «جاودانگی» به کارگردانی اصغر گروسی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «جاودانگی» به کارگردانی اصغر گروسی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «جاودانگی» به کارگردانی اصغر گروسی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «قل آب» به کارگردانی بهناز زحمتکش/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «قل آب» به کارگردانی بهناز زحمتکش/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «قل آب» به کارگردانی بهناز زحمتکش/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «قل آب» به کارگردانی بهناز زحمتکش

گزارش تصویری- «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی

گزارش تصویری- «نذر عباس» به کارگردانی محمد یزدی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «نذر عباس» به کارگردانی محمد یزدی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «نذر عباس» به کارگردانی محمد یزدی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «نذر عباس» به کارگردانی محمد یزدی

گزارش تصویری- «نقطه صفر مرزی» به کارگردانی محمدرضا عبادیانی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «نقطه صفر مرزی» به کارگردانی محمدرضا عبادیانی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «نقطه صفر مرزی» به کارگردانی محمدرضا عبادیانی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «نقطه صفر مرزی» به کارگردانی محمدرضا عبادیانی

گزارش تصویری- «لالایی های ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «لالایی های ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «لالایی های ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های تئاتر خیابانی «لالایی های ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی

گزارش تصویری- «مانداک» به کارگردانی  محمد قاسمی/ جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «مانداک» به کارگردانی محمد قاسمی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «مانداک» به کارگردانی محمد قاسمی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «مانداک» به کارگردانی محمد قاسمی

گزارش تصویری- «آگنی تاژ» به کارگردانی حسین کارگر/ جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «آگنی تاژ» به کارگردانی حسین کارگر/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «آگنی تاژ» به کارگردانی حسین کارگر/ جشنواره تئاتر فجر

عکس هاس نمایش «آگنی تاژ» به کارگردانی حسین کارگر

گزارش تصویری- «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی/ جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی

گزارش تصویری- «امل» به کارگردانی جواد اسدی/ جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «امل» به کارگردانی جواد اسدی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «امل» به کارگردانی جواد اسدی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «امل» به کارگردانی جواد اسدی

گزارش تصویری- تئاتر خیابانی «لیلی مجنون» به کارگردانی بهنام کاوه / جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- تئاتر خیابانی «لیلی مجنون» به کارگردانی بهنام کاوه / جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- تئاتر خیابانی «لیلی مجنون» به کارگردانی بهنام کاوه / جشنواره تئاتر فجر

عکس های تئاتر خیابانی «لیلی مجنون» به کارگردانی بهنام کاوه

گزارش تصویری- «مامور خیابان نود و دو» به کارگردانی میثم زندیا / جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «مامور خیابان نود و دو» به کارگردانی میثم زندیا / جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «مامور خیابان نود و دو» به کارگردانی میثم زندیا / جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «مامور خیابان نود و دو» به کارگردانی میثم زندیا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آخرین راه» به کارگردانی محسن متین وفا 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آخرین راه» به کارگردانی محسن متین وفا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آخرین راه» به کارگردانی محسن متین وفا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آخرین راه» به کارگردانی محسن متین وفا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آهوان» به کارگردانی محمد جهانپا 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آهوان» به کارگردانی محمد جهانپا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آهوان» به کارگردانی محمد جهانپا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آهوان» به کارگردانی محمد جهانپا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «هی می خوابم خوابتو می بینم» به کارگردانی رضا بهنامی 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «هی می خوابم خوابتو می بینم» به کارگردانی رضا بهنامی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «هی می خوابم خوابتو می بینم» به کارگردانی رضا بهنامی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «هی می خوابم خوابتو می بینم» به کارگردانی رضا بهنامی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» به کارگردانی مسعود احمدی 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» به کارگردانی مسعود احمدی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» به کارگردانی مسعود احمدی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» به کارگردانی مسعود احمدی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بی در کجایان» به کارگردانی سجاد بحری 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بی در کجایان» به کارگردانی سجاد بحری

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بی در کجایان» به کارگردانی سجاد بحری

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بی در کجایان» به کارگردانی سجاد بحری

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «صنم» به کارگردانی امیرارسلان مهدوی 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «صنم» به کارگردانی امیرارسلان مهدوی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «صنم» به کارگردانی امیرارسلان مهدوی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «صنم» به کارگردانی امیرارسلان مهدوی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «متروس ها» به کارگردانی :علیرضا شمسی وسامان شکیبا 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «متروس ها» به کارگردانی :علیرضا شمسی وسامان شکیبا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «متروس ها» به کارگردانی :علیرضا شمسی وسامان شکیبا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «متروس ها» به کارگردانی :علیرضا شمسی وسامان شکیبا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «روز دهم» به کارگردانی :علی برجی 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «روز دهم» به کارگردانی :علی برجی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «روز دهم» به کارگردانی :علی برجی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «روز دهم» به کارگردانی :علی برجی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «شوشی و انگشتر» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «شوشی و انگشتر» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «شوشی و انگشتر» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «شوشی و انگشتر» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «ژیک» به کارگردانی ناصر عاقبتیان 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «ژیک» به کارگردانی ناصر عاقبتیان

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «ژیک» به کارگردانی ناصر عاقبتیان

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «ژیک» به کارگردانی ناصر عاقبتیان

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- پیله های خیس به کارگردانی فائزه نوآبادی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- پیله های خیس به کارگردانی فائزه نوآبادی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- پیله های خیس به کارگردانی فائزه نوآبادی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش پیله های خیس به کارگردانی فائزه نوآبادی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش الهه سنگ به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش الهه سنگ به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش الهه سنگ به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش الهه سنگ به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی کوسه برنشین به کارگردانی مرجان خورسند 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی کوسه برنشین به کارگردانی مرجان خورسند

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی کوسه برنشین به کارگردانی مرجان خورسند

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی کوسه برنشین به کارگردانی مرجان خورسند

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش طلقه الرحمه به کارگردانی محمد موید 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش طلقه الرحمه به کارگردانی محمد موید

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش طلقه الرحمه به کارگردانی محمد موید

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش طلقه الرحمه به کارگردانی محمد موید

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش آخرین نامه به کارگردانی مهسا بایرام زاده 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش آخرین نامه به کارگردانی مهسا بایرام زاده

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش آخرین نامه به کارگردانی مهسا بایرام زاده

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش آخرین نامه به کارگردانی مهسا بایرام زاده

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی یک فنجان قهوه برای عشق به کارگردانی جهانگیر چالاکی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی یک فنجان قهوه برای عشق به کارگردانی جهانگیر چالاکی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی یک فنجان قهوه برای عشق به کارگردانی جهانگیر چالاکی

گزارش تصویری تئاتر خیابانی یک فنجان قهوه برای عشق به کارگردانی جهانگیر چالاکی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی لیلی مجنون به کارگردانی بهنام کاوه 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی لیلی مجنون به کارگردانی بهنام کاوه

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی لیلی مجنون به کارگردانی بهنام کاوه

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی لیلی مجنون به کارگردانی بهنام کاوه

گزارش تصویری نمایش خانه برناردا آلبا به کارگردانی آرش ‌امیری 25 دی 1401
گزارش تصویری نمایش خانه برناردا آلبا به کارگردانی آرش ‌امیری

گزارش تصویری نمایش خانه برناردا آلبا به کارگردانی آرش ‌امیری

عکس های نمایش خانه برناردا آلبا به کارگردانی آرش ‌امیری

گزارش تصویری نمایش توریست به کارگردانی ابوالفضل ‌کریم ‌زاده ‌نائینی 25 دی 1401
گزارش تصویری نمایش توریست به کارگردانی ابوالفضل ‌کریم ‌زاده ‌نائینی

گزارش تصویری نمایش توریست به کارگردانی ابوالفضل ‌کریم ‌زاده ‌نائینی

عکس های نمایش توریست به کارگردانی ابوالفضل ‌کریم ‌زاده ‌نائینی

گزارش تصویری- نمایش نوری که هست به کارگردانی علی ‌روحی 25 دی 1401
گزارش تصویری- نمایش نوری که هست به کارگردانی علی ‌روحی

گزارش تصویری- نمایش نوری که هست به کارگردانی علی ‌روحی

عکس های نمایش نوری که هست به کارگردانی علی ‌روحی

گزارش تصویری/ نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری 25 دی 1401
گزارش تصویری/ نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری

گزارش تصویری/ نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری

عکس های نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری

گزارش تصویری- نمایش «پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه 14 آذر 1401
گزارش تصویری- نمایش «پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه

گزارش تصویری- نمایش «پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه

عکس های نمایش «پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه