پنجشنبه , ۳ خرداد, ۱۴۰۳
عکس تئاتر
گزارش تصویری- «جاودانگی» به کارگردانی اصغر گروسی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «جاودانگی» به کارگردانی اصغر گروسی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «جاودانگی» به کارگردانی اصغر گروسی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «جاودانگی» به کارگردانی اصغر گروسی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «قل آب» به کارگردانی بهناز زحمتکش/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «قل آب» به کارگردانی بهناز زحمتکش/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «قل آب» به کارگردانی بهناز زحمتکش/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «قل آب» به کارگردانی بهناز زحمتکش

گزارش تصویری- «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «خاکستری» به کارگردانی پریا امینی

گزارش تصویری- «نذر عباس» به کارگردانی محمد یزدی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «نذر عباس» به کارگردانی محمد یزدی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «نذر عباس» به کارگردانی محمد یزدی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «نذر عباس» به کارگردانی محمد یزدی

گزارش تصویری- «نقطه صفر مرزی» به کارگردانی محمدرضا عبادیانی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «نقطه صفر مرزی» به کارگردانی محمدرضا عبادیانی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «نقطه صفر مرزی» به کارگردانی محمدرضا عبادیانی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «نقطه صفر مرزی» به کارگردانی محمدرضا عبادیانی

گزارش تصویری- «لالایی های ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی/ جشنواره تئاتر فجر 4 بهمن 1401
گزارش تصویری- «لالایی های ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «لالایی های ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های تئاتر خیابانی «لالایی های ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی

گزارش تصویری- «مانداک» به کارگردانی  محمد قاسمی/ جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «مانداک» به کارگردانی محمد قاسمی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «مانداک» به کارگردانی محمد قاسمی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «مانداک» به کارگردانی محمد قاسمی

گزارش تصویری- «آگنی تاژ» به کارگردانی حسین کارگر/ جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «آگنی تاژ» به کارگردانی حسین کارگر/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «آگنی تاژ» به کارگردانی حسین کارگر/ جشنواره تئاتر فجر

عکس هاس نمایش «آگنی تاژ» به کارگردانی حسین کارگر

گزارش تصویری- «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی/ جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی

گزارش تصویری- «امل» به کارگردانی جواد اسدی/ جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «امل» به کارگردانی جواد اسدی/ جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «امل» به کارگردانی جواد اسدی/ جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «امل» به کارگردانی جواد اسدی

گزارش تصویری- تئاتر خیابانی «لیلی مجنون» به کارگردانی بهنام کاوه / جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- تئاتر خیابانی «لیلی مجنون» به کارگردانی بهنام کاوه / جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- تئاتر خیابانی «لیلی مجنون» به کارگردانی بهنام کاوه / جشنواره تئاتر فجر

عکس های تئاتر خیابانی «لیلی مجنون» به کارگردانی بهنام کاوه

گزارش تصویری- «مامور خیابان نود و دو» به کارگردانی میثم زندیا / جشنواره تئاتر فجر 3 بهمن 1401
گزارش تصویری- «مامور خیابان نود و دو» به کارگردانی میثم زندیا / جشنواره تئاتر فجر

گزارش تصویری- «مامور خیابان نود و دو» به کارگردانی میثم زندیا / جشنواره تئاتر فجر

عکس های نمایش «مامور خیابان نود و دو» به کارگردانی میثم زندیا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آخرین راه» به کارگردانی محسن متین وفا 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آخرین راه» به کارگردانی محسن متین وفا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آخرین راه» به کارگردانی محسن متین وفا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آخرین راه» به کارگردانی محسن متین وفا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آهوان» به کارگردانی محمد جهانپا 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آهوان» به کارگردانی محمد جهانپا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آهوان» به کارگردانی محمد جهانپا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «آهوان» به کارگردانی محمد جهانپا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «هی می خوابم خوابتو می بینم» به کارگردانی رضا بهنامی 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «هی می خوابم خوابتو می بینم» به کارگردانی رضا بهنامی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «هی می خوابم خوابتو می بینم» به کارگردانی رضا بهنامی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «هی می خوابم خوابتو می بینم» به کارگردانی رضا بهنامی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» به کارگردانی مسعود احمدی 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» به کارگردانی مسعود احمدی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» به کارگردانی مسعود احمدی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» به کارگردانی مسعود احمدی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بی در کجایان» به کارگردانی سجاد بحری 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بی در کجایان» به کارگردانی سجاد بحری

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بی در کجایان» به کارگردانی سجاد بحری

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «بی در کجایان» به کارگردانی سجاد بحری

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «صنم» به کارگردانی امیرارسلان مهدوی 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «صنم» به کارگردانی امیرارسلان مهدوی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «صنم» به کارگردانی امیرارسلان مهدوی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «صنم» به کارگردانی امیرارسلان مهدوی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «متروس ها» به کارگردانی :علیرضا شمسی وسامان شکیبا 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «متروس ها» به کارگردانی :علیرضا شمسی وسامان شکیبا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «متروس ها» به کارگردانی :علیرضا شمسی وسامان شکیبا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «متروس ها» به کارگردانی :علیرضا شمسی وسامان شکیبا

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «روز دهم» به کارگردانی :علی برجی 3 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «روز دهم» به کارگردانی :علی برجی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «روز دهم» به کارگردانی :علی برجی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «روز دهم» به کارگردانی :علی برجی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «شوشی و انگشتر» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «شوشی و انگشتر» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «شوشی و انگشتر» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی «شوشی و انگشتر» به کارگردانی حسن سبحانی مینابی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «ژیک» به کارگردانی ناصر عاقبتیان 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «ژیک» به کارگردانی ناصر عاقبتیان

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «ژیک» به کارگردانی ناصر عاقبتیان

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- «ژیک» به کارگردانی ناصر عاقبتیان

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- پیله های خیس به کارگردانی فائزه نوآبادی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- پیله های خیس به کارگردانی فائزه نوآبادی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- پیله های خیس به کارگردانی فائزه نوآبادی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش پیله های خیس به کارگردانی فائزه نوآبادی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش الهه سنگ به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش الهه سنگ به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش الهه سنگ به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش الهه سنگ به کارگردانی عبدالحکیم مشورتی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی کوسه برنشین به کارگردانی مرجان خورسند 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی کوسه برنشین به کارگردانی مرجان خورسند

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی کوسه برنشین به کارگردانی مرجان خورسند

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی کوسه برنشین به کارگردانی مرجان خورسند

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش طلقه الرحمه به کارگردانی محمد موید 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش طلقه الرحمه به کارگردانی محمد موید

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش طلقه الرحمه به کارگردانی محمد موید

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش طلقه الرحمه به کارگردانی محمد موید

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش آخرین نامه به کارگردانی مهسا بایرام زاده 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش آخرین نامه به کارگردانی مهسا بایرام زاده

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش آخرین نامه به کارگردانی مهسا بایرام زاده

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- نمایش آخرین نامه به کارگردانی مهسا بایرام زاده

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی یک فنجان قهوه برای عشق به کارگردانی جهانگیر چالاکی 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی یک فنجان قهوه برای عشق به کارگردانی جهانگیر چالاکی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی یک فنجان قهوه برای عشق به کارگردانی جهانگیر چالاکی

گزارش تصویری تئاتر خیابانی یک فنجان قهوه برای عشق به کارگردانی جهانگیر چالاکی

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی لیلی مجنون به کارگردانی بهنام کاوه 2 بهمن 1401
گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی لیلی مجنون به کارگردانی بهنام کاوه

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی لیلی مجنون به کارگردانی بهنام کاوه

گزارش تصویری نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر- تئاتر خیابانی لیلی مجنون به کارگردانی بهنام کاوه

گزارش تصویری نمایش خانه برناردا آلبا به کارگردانی آرش ‌امیری 25 دی 1401
گزارش تصویری نمایش خانه برناردا آلبا به کارگردانی آرش ‌امیری

گزارش تصویری نمایش خانه برناردا آلبا به کارگردانی آرش ‌امیری

عکس های نمایش خانه برناردا آلبا به کارگردانی آرش ‌امیری

گزارش تصویری نمایش توریست به کارگردانی ابوالفضل ‌کریم ‌زاده ‌نائینی 25 دی 1401
گزارش تصویری نمایش توریست به کارگردانی ابوالفضل ‌کریم ‌زاده ‌نائینی

گزارش تصویری نمایش توریست به کارگردانی ابوالفضل ‌کریم ‌زاده ‌نائینی

عکس های نمایش توریست به کارگردانی ابوالفضل ‌کریم ‌زاده ‌نائینی

گزارش تصویری- نمایش نوری که هست به کارگردانی علی ‌روحی 25 دی 1401
گزارش تصویری- نمایش نوری که هست به کارگردانی علی ‌روحی

گزارش تصویری- نمایش نوری که هست به کارگردانی علی ‌روحی

عکس های نمایش نوری که هست به کارگردانی علی ‌روحی

گزارش تصویری/ نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری 25 دی 1401
گزارش تصویری/ نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری

گزارش تصویری/ نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری

عکس های نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری

گزارش تصویری- نمایش «پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه 14 آذر 1401
گزارش تصویری- نمایش «پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه

گزارش تصویری- نمایش «پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه

عکس های نمایش «پرده خانه» به کارگردانی گلاب آدینه

گزارش تصویری- نمایش «اهانت به تماشاگر» به کارگردانی نادر ‌خوش ‌بخت 29 آبان 1401
گزارش تصویری- نمایش «اهانت به تماشاگر» به کارگردانی نادر ‌خوش ‌بخت

گزارش تصویری- نمایش «اهانت به تماشاگر» به کارگردانی نادر ‌خوش ‌بخت

عکس های نمایش «اهانت به تماشاگر» به کارگردانی نادر ‌خوش ‌بخت

گزارش تصویری- نمایش «احتمال تحقق آرزوی محال» به کارگردانی سجاد داغستانی 23 شهریور 1401
گزارش تصویری- نمایش «احتمال تحقق آرزوی محال» به کارگردانی سجاد داغستانی

گزارش تصویری- نمایش «احتمال تحقق آرزوی محال» به کارگردانی سجاد داغستانی

عکس های نمایش «احتمال تحقق آرزوی محال» به کارگردانی سجاد داغستانی

گزارش تصویری- نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی 23 شهریور 1401
گزارش تصویری- نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی

گزارش تصویری- نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی

عکس های نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی

گزارش تصویری- نمایش «مرثیه ای بر قتل ژولیس سزار و چند مرغ از سیمرغ» به کارگردانی مجتبی رستمی فر 23 شهریور 1401
گزارش تصویری- نمایش «مرثیه ای بر قتل ژولیس سزار و چند مرغ از سیمرغ» به کارگردانی مجتبی رستمی فر

گزارش تصویری- نمایش «مرثیه ای بر قتل ژولیس سزار و چند مرغ از سیمرغ» به کارگردانی مجتبی رستمی فر

عکس های نمایش «مرثیه ای بر قتل ژولیس سزار و چند مرغ از سیمرغ» به کارگردانی مجتبی رستمی فر

گزارش تصویری- نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت آرای 23 شهریور 1401
گزارش تصویری- نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت آرای

گزارش تصویری- نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت آرای

عکس های نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت آرای

گزارش تصویری- نمایش «آواز خوان‌طاس» به کارگردانی متين نجاتى 23 شهریور 1401
گزارش تصویری- نمایش «آواز خوان‌طاس» به کارگردانی متين نجاتى

گزارش تصویری- نمایش «آواز خوان‌طاس» به کارگردانی متين نجاتى

عکس های نمایش «آواز خوان طاس» به کارگردانی متين نجاتى

گزارش تصویری- نمایش «شکوفه های گیلاس» به کارگردانی محمد مساوات 6 شهریور 1401
گزارش تصویری- نمایش «شکوفه های گیلاس» به کارگردانی محمد مساوات

گزارش تصویری- نمایش «شکوفه های گیلاس» به کارگردانی محمد مساوات

گزارش تصویری- نمایش «شکوفه های گیلاس» به کارگردانی محمد مساوات

گزارش تصویری- نمایش «تا اون» به کارگردانی هادی حوری 5 شهریور 1401
گزارش تصویری- نمایش «تا اون» به کارگردانی هادی حوری

گزارش تصویری- نمایش «تا اون» به کارگردانی هادی حوری

گزارش تصویری- نمایش «تا اون» به کارگردانی هادی حوری

گزارش تصویری- نمایش «بازی بزرگ» به کارگردانی زهره بهروزی نیا 5 شهریور 1401
گزارش تصویری- نمایش «بازی بزرگ» به کارگردانی زهره بهروزی نیا

گزارش تصویری- نمایش «بازی بزرگ» به کارگردانی زهره بهروزی نیا

گزارش تصویری- نمایش «بازی بزرگ» به کارگردانی زهره بهروزی نیا

گزارش تصویری- نمایش «پیش از کشتن» به کارگردانی آرش دادگر 25 مرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «پیش از کشتن» به کارگردانی آرش دادگر

گزارش تصویری- نمایش «پیش از کشتن» به کارگردانی آرش دادگر

گزارش تصویری- نمایش «پیش از کشتن» به کارگردانی آرش دادگر

گزارش تصویری- نمایش «اتاق هملت» به کارگردانی بابک محمودزاده 25 مرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «اتاق هملت» به کارگردانی بابک محمودزاده

گزارش تصویری- نمایش «اتاق هملت» به کارگردانی بابک محمودزاده

گزارش تصویری- نمایش «اتاق هملت» به کارگردانی بابک محمودزاده

گزارش تصویری- نمایش «جلیقه زردها» به کارگردانی نگین نشاط 22 مرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «جلیقه زردها» به کارگردانی نگین نشاط

گزارش تصویری- نمایش «جلیقه زردها» به کارگردانی نگین نشاط

گزارش تصویری- نمایش «جلیقه زردها» به کارگردانی نگین نشاط

گزارش تصویری- نمایش «در به در» به کارگردانی مهران مرادی 22 مرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «در به در» به کارگردانی مهران مرادی

گزارش تصویری- نمایش «در به در» به کارگردانی مهران مرادی

گزارش تصویری- نمایش «در به در» به کارگردانی مهران مرادی

گزارش تصویری- نمایش «آیزنهاور 4:57» به کارگردانی علیرضا ‌حافظی 22 مرداد 1401
گزارش تصویری- نمایش «آیزنهاور 4:57» به کارگردانی علیرضا ‌حافظی

گزارش تصویری- نمایش «آیزنهاور 4:57» به کارگردانی علیرضا ‌حافظی

گزارش تصویری- نمایش «آیزنهاور 4:57» به کارگردانی علیرضا ‌حافظی

گزارش تصویری- اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب پور 22 مرداد 1401
گزارش تصویری- اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب پور

گزارش تصویری- اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب پور

گزارش تصویری- اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب پور