اخبار ویژه
نقد-نمایش-برنده-سهمی-نمی-برد
نگاهی به نمایش «برنده سهمی نمی برد»/ هجوم به حجم انباشت تاریخ هنر 6 بهمن 1400
نگاهی به نمایش «برنده سهمی نمی برد»/ هجوم به حجم انباشت تاریخ هنر

نگاهی به نمایش «برنده سهمی نمی برد»/ هجوم به حجم انباشت تاریخ هنر

اثر نمایشی «كیهان پرچمی» علاوه بر زیبایی‌شناسی مدرنش در مدیوم تئاتر، به دلیل سنگینی محتوای چند وجهی‌ای كه پیش كشیده، مخاطب را بر سر دو راهی از بدفهمی یا عدم اتصال به آنچه در ذهن كارگردان تدقیق شده قرار می‌دهد، لذا اثر نمایشی پیش روی ما برای عمده مخاطبانش اثری نامفهوم و گنگ باقی می‌ماند.