جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان های کشور اعلام شد.

پایگاه خبری تئاتر: آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای کشور تا عصر سه شنبه ۱۴ آبان به شرح ذیل است: ماجرای نیمروز؛ رد خون/ ۱۳۳ سینما/ ۳۸ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان مسخره باز/ ۸۸ سینما/ ۲۴ روز نمایش/ دو میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان کلوپ همسران/ ۷۹ سینما/ ۴۵ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان هزارتو/ ۱۳۴ سینما/ ۱۱ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان مردی بدون سایه/ ۱۸ سینما/ ۴۵ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان درخونگاه/ ۷۵ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ یک میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان شاه کش/ ۲۱ سینما/ ۴۵ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان سال دوم دانشکده من/ ۵۲ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ ۸۶۲ میلیون تومان پیلوت/ ۳۰ سینما/ ۳۸ روز نمایش/ فروش کل: ۵۷۸ میلیون تومان کروکودیل/ ۱۳ سینما/ ۴۵ روز نمایش/ فروش کل: ۲۸۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان آبی به رنگ آسمان/ ۲۲ سینما/ ۳۸ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان