مدیرعامل خانه تئاتر نبود سیاستگذاری درست در زمینه حمایت از تئاتر را یکی از معضلات اساسی‌ای دانست که باعث می‌شود مراکزی همچون شهرداری تعریف درستی از تئاتر و حمایت از آن نداشته باشد.

پایگاه خبری تئاتر: شهرام گیل‌آبادی مدیرعامل خانه تئاتر درباره وضعیت ایجاده شده در خصوص تبلیغات شهری برای آثار تئاتری و طرح این موضوع از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران که تئاتر به دلیل بلیت فروشی یک فعالیت تجاری است گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که تئاتر امری ضروری و فرهنگی است که این امر ضروری و فرهنگی نیاز به حمایت دارد و این حمایت نیازمند نظامی است که پشتوانه‌اش نظام‌نامه مشخص و مدون باشد. متأسفانه در حوزه سیاستگذاری تئاتر کاری جدی انجام ندادیم چون مسئولین و سیاستگذاران مان به جای ماهوی و ریشه‌ای عمل کردن، اقتضایی عمل می‌کنند. وی در ادامه سخنان خود متذکر شد: در کشور ما بر عکس کشورهای پیشروی دنیا، به دلیل نبود سیاستگذاری درست و مشخص، از ظرفیت تئاتر استفاده نشده و مواضع حمایتی از تئاتر نیست مشخص نیست؛ نظیر میزان بودجه حمایتی تئاتر که اندک و شرم‌آور است. گیل‌آبادی معتقد است نبود ارگان و سازمان تئاتری درستی برای پیگیری مطالبات به حق تئاتری‌ها در ایران معضلی اساسی است. مدیرعامل خانه تئاتر با بیان اینکه در دنیا بخشی خصوصی و تخصصی را تعریف و پشتیبانی می‌کنند تا از مطالبات به حق خانواده تئاتر را پیگیری کند؛ یادآور شد: ما در ایران به دلیل اینکه چیزی به عنوان سیاستگذاری مشخص و مدون در زمینه حمایت از تئاتر نداریم، هر گونه اتفاقی نظیر اینکه برای تبلیغات شهری از تئاتر حمایت نمی‌شود، محتمل است. وی درباره رایزنی با سازمان زیباسازی و همچنین شورای شهر تهران برای رفع مشکل حمایت از تبلیغات شهری آثار تئاتری، توضیح داد: با آقایان ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی و حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر صحبت کردیم تا مکانیزمی برای این موضوع تعریف شود. قرار است در هفته جاری طی جلسه‌ای پیشنهادی در این زمینه را مطرح کنیم که فضاهایی به صورت دائم برای تبلیغ شهری تهران پیش‌بینی شود. گیل‌آبادی تأکید کرد: واقعیت موضوع این است که در سطح سیاستگذاری کلان نه تنها شهرداری بلکه مراکز و نهادهای متفاوت باید در حوزه حمایت از تئاتر و فعالیت‌های هنری به هم بپیوندند تا شاهد یک سیاستگذاری مشترک و مدون باشیم. وجود سیاستگذاری مشترک باعث می‌شود تا شاهد انجام حمایت اندک آن هم به صورت پراکنده نباشیم. وی درباره وجود نگاه غیر کارشناسانه موجود در سازمان زیباسازی شهرداری تهران در خصوص تئاتر که این هنر را امری تجاری می‌دانند، یادآور شد: تئاتر اساسا امری تجاری نیست و کاری کاملا فرهنگی و اجتماعی برای توسعه فکری است. دغدغه‌های بسیاری از نهادها و مراکز در ایران دغدغه‌های معطوف به مسائل خود است و شهرداری نیز خارج از این نظام کلی نیست. دغدغه‌های شهرداری هم که البته بخشی از آن شاید درست باشد، معطوف به مسائل اصلی خود و خدمات است؛ شهرداری ما خدمات محور حرکت می‌کند و اولویتش خدمات شهری است که مردم روزمره با آن‌ها مواجه هستند. مدیرعامل خانه تئاتر معتقد است نبود سیاستگذاری فعال در عرصه تئاتر، هنرهای دیگر و به طور کلی فضای فرهنگی کشور، مشکلی اساسی است که با آن مواجه هستیم که اگر در زمینه سیاستگذاری فعال باشیم تعریف هر بخشی را مشخص می‌کنیم و در آن حوزه مشاوره می‌دهیم. گیل‌آبادی با اشاره به تعامل مستقیم خانه تئاتر با شهرداری تهران، افزود: اینکه در حال حاضر خانه تئاتر در تعامل مستقیم و گفتگو با شهرداری تهران است روی یک سیاست تنظیم شده‌ای از سوی فضای دولتی شکل نگرفته، بلکه روی مشکلاتی که بچه‌های تئاتر به ما منتقل می‌کنند، انجام می‌شود و اقتضایی است. این فضای مشاوره بین خانه تئاتر و شهرداری تهران گاه و بیگاه وجود دارد. این کارگردان تئاتر تصریح کرد: تئاتر اساسا در کشور ما فرایندی تجاری نیست و باید روی نشان دادن ارزش و خدمات تئاتر در کشور کاری جدی انجام دهیم تا کسی به خود اجازه ندهد که مارک‌های ناپسند به تئاتر بزند. فضای مالیاتی پیش آمده در خصوص کسر مالیات از هنرمندان به دلیل عدم فهم درست نسبت به تئاتر شکل گرفته است. اگر فهم درست در کارشناسان مالیاتی وجود داشت کار به اینجا نمی‌رسید که بیش از ۹۵ درصد هنرمندان را درگیر طرحی بکنند که اساسا به آن‌ها مربوط نیست. وی اظهار کرد: در حوزه تبلیغات شهری هم باید استنباط مراکز و نهادهای مختلف را با توجه به اینکه سیاستگذاری مشخص و مدونی در زمینه حمایت از تئاتر نداریم، نسبت به تأثیرگذاری و اهمیت اجتماعی تئاتر درست کنیم. مدیرعامل خانه تئاتر در پایان سخنان خود تأکید کرد: تئاتر اساسا امری تجاری نیست و یک فرایند فرهنگی کامل است که در تمام دنیا مورد حمایت قرار می‌گیرد اما ما در کشورمان اساسا فضای حمایتی نسبت به تئاتر و هنرهای دیگر نداریم و متأسفانه فهم درستی هم از آن نداریم. نظام پشتیبان فکری مان نیز چون بر این اساس شکل می‌گیرد در بسیاری از موارد الکن است.