پردیس پورعابپردیس پورعابدینی بازیگر سریال «گناه فرشته»، تازه‌ترین اثر شبکه نمایش خانگی می‌گوید: بار‌ها ویدیو دادگاه شهلا جاهد را دیدم. ما در مقام قضاوت نیستیم، اما هنوز هم نمی‌دانیم اصل ماجرا چرا بود. دیالوگ «ولی بازم دوست دارم» او که لب خوانی کرده‌اند برایم خیلی دردناک است.دینی بازیگر سریال «گناه فرشته» می‌گوید: بار‌ها ویدیو دادگاه شهلا جاهد را دیدم. ما در مقام قضاوت نیستیم، اما هنوز هم نمی‌دانیم اصل ماجرا چرا بود. دیالوگ «ولی بازم دوست دارم» او که لب خوانی کرده‌اند برایم خیلی دردناک است.
چارسو پرس: پردیس پورعابدینی بازیگر سریال «گناه فرشته»، تازه‌ترین اثر شبکه نمایش خانگی می‌گوید: بار‌ها ویدیو دادگاه شهلا جاهد را دیدم. ما در مقام قضاوت نیستیم، اما هنوز هم نمی‌دانیم اصل ماجرا چرا بود. دیالوگ «ولی بازم دوست دارم» او که لب خوانی کرده‌اند برایم خیلی دردناک است.