صحبت‌های جواد خیابانی درباره وصیت‌نامه خودش و مصاحبه با دیگو مارادونا که قرار است بعد از فوت خودش منتشر شود.
چارسو پرس: جواد خیابانی در برنامه شب خوش گفت: وصیت نامه من به صورت فیلم است. ۹۳ دقیقه است که از این ۹۳ دقیقه، حدود ۳۷ دقیقه مصاحبه من با دیه گو مارادوناست.