در پی اظهارات نامناسب یکی از مدیران ارشد یکی از پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی؛ شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران هم واکنش نشان دادند.
چارسو پرس: در متن شورایعالی تهیه‌کنندگان سینما آمده است:«اظـهارات گسـتاخـانـه ، تـوھین آمیز و اتـهامـات آشکار یکی از مـدیران پـلتفرم پــخش مــحصولات فــرھنگی بــر علیه کلیت تھیه‌کنندگــان سینمای ایران و بازیگران سینما ، نـشانـه‌ای روشـن از عجـز و قـصور مـدیریت کلان فـرھنگی کشور درامر نظارت بر رفتار مدیران با هنرمندان اســت و اینکه در صــداوسیما و وزارت ارشــاد مجوز مــدیریت و تصمیم سـازی در یک فضای فـرھنگی ھـنری را بـه اشـخاصی سـپرده‌انـد که بـدون ھــرگــونــه صــلاحیت علمی، تجــربی، فــرھنگی و اخــلاقی ، تــنھا حــاکمیت ســرمــایه را اصــل مــطلق خــود پنداشته و بــرچنین اظــهارات مــشمئزکننده‌ای سکوت پیشه کرده‌اند، نـظارت بـر عملکرد مدیرانی که حـاکمیت سـرمـایه را باعث مشروعیت اقدامات خویش دانسته و متوجه خطرات چنین نگرش غلطی در عرصه هنری نیستند!

عـواقـب این نوع خودمحوری ها دیر یا زود دامـان جـامـعه فـرھنگی ھـنری را خــواھــد ً گــرفــت ،بنابراین تــدوین مــقرراتی جهــت صدور مجوز فعالیت به مــدیران فــرھنگی خــصوصــا مــدیرانی که به‌ عنوان نــماینده صــاحــبان ســرمــایه در شــرکت‌ها و مـوسـسات فـرھنگی ھـنری انتخاب می‌شونـد، ضـرورتی اجـتناب نـاپـذیر است .

شـورایعالی تھیه کنندگـان در جھـت عـمل بـه وظـایف خویش حـق اقـدام حـقوقی علیه مـشارالیه و پلتفرم مذکور را بـرای خـود مـحفوظ می‌دانـد، و کنار آن از نـھادھـای نـظارتی و تصمیم گیر می‌خــواھــد که در ســپردن مجوز به چنین فعالیت‌هایی فقط نگران سود و زیان مالی نبوده و مراقب تکریم و احترام هنرمندان باشند.

شـورایعالی تھیه‌کنندگـان که بـا ھـدف ایجاد وحـدت در طیف‌ھـای مــختلف سینما خــصوصــاً صــنوف تھیه کنندگــان انــجام وظیفه می‌کند بــه نـمایندگی از تـمامی اعـضای خـود در این مـرحـله بـا قـاطعیت و جـدیت اولاً خـواسـتار عـزل فرد مزبور از کلیه مسئولیتهای مرتبط با هنرمندان بوده و ثــانیا ازنـهادھـای نـظارتی انـتظار عملکرد شفاف دراین مورد را داشته تا چنین برخوردهائی با هرانگیزه‌ای در آینده تکرار نشود.»