اخبار ویژه
نمایش-آنگاه-آن-نگاه
«آنگاه آن نگاه» در عمارت رو به رو اجرا می‌شود 10 بهمن 1397
«آنگاه آن نگاه» در عمارت رو به رو اجرا می‌شود

«آنگاه آن نگاه» در عمارت رو به رو اجرا می‌شود

«آنگاه آن نگاه» به طراحی امیرحسین آسانی و امیر کیانپور اجرای خود را از تاریخ 11 بهمن ماه در عمارت رو به رو آغاز خواهد کرد.