اخبار ویژه
پسامهر
برخی کارهای تئاتر 15 شهریور 1393
برخی کارهای تئاتر"پسامهر"فارس مشروط پذیرفته شدند

برخی کارهای تئاتر"پسامهر"فارس مشروط پذیرفته شدند

در حالیکه نتایج بازخوانی آثار رسیده به دبیرخانه چهاردهمین همایش تئاتر استانی پسامهر فارس اعلام شد که از میان 50 اثر رسیده به این جشنواره 19 اثر انتخاب و به مرحله بازبینی راه پیدا کرده و در این رهگذر یک عضو هیئت داوران این جشنواره سطح کیفی تئاتر استانی و پسامهر را نسبت به دوره های پیشین با چالش جدی ارزیابی کرد که نیاز است مورد باز اندیشی قرار گیرد.