همزمان با برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان، طی احکامی از سوی رئیس سازمان سینمایی، هیات رده بندی سنی آثار سینمایی معرفی شدند.

پایگاه خبری تئاتر: حسین انتظامی اسامی این هیات مرکب از 30 شخصیت آشنا با فیلم و سینما در حوزه های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه را به شرح زیر معرفی کرد.

مرضیه ابراهیمی، حمید رضا ابک، اسدالله اعلایی، محمود امانی تهرانی، عماد افروغ ، رضا امیر خانی، مرضیه برومند ، رضا پور حسین، سمیه توحیدلو ، مهدی تهرانی، مریم جلالی دهکردی، علی زرافشان ، مهری زعفرانی، محمد سلگی، روح الله عالمی، افشین علا ، مهرزاد دانش، مصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی، سیدعلی کاشفی خوانساری، محسن کاشانی وحید، عباس کاظمی، الهه کسمایی، میترا لبافی، جواد محقق، سیدمحمدتقی معراجی، سید محمد حسین نواب، مهدی نوید ادهم، وحید نیکخواه آزاد و محمد رضا وصفی.

در پیش نویس آیین نامه رده بندی سنی فیلمها آمده است:

پیشگیری از هرگونه آسیب به کودکان، نوجوانان و جوانان بر اساس موازین تربیتی، اخلاقی و باورهای اجتماعی، به عنوان ضرورت صنعت تصویر شناخته میشود، اهمیت این موضوع بدان خاطر است که گاه نمایش رفتار و گفتار شخصیت‌های منفی و یا رخدادهایی که متضمن خشونت، ترس و مضامین مشابه هستند، برای برخی گروه‌های سنی نامناسب است، و از این رو اطلاع رسانی، طبقه بندی آثار و توصیههای آگاهی بخش با انواع روش ها ضروری به شمار میرود.

نظام رده بندی سنی فیلمها، معیار مناسبی برای خوب یا بد بودن محتوای آثار نبوده و صرفا هدایتگر مخاطبان در تشخیص مطابقت آثار با موازین تربیتی و روحی روانی می باشد. به همین منظور شیوه نامه رده بندی سنی آثار سینمایی به استناد بندهای 11 و 13 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها با اصلاحات انجام شده مصوب 1382 هیات وزیران به شرح زیر ابلاغ میشود.

فصل اول: اهداف

ماده1: اهداف مورد نظر در اجرای این شیوه نامه عبارتند از:

1. ارزیابی تمامیت فیلم با معیارهای فرهنگی، عرفی و مذهبی جامعه با هدف بدآموز نبودن آثار برای تمامی گروههای سنی.

2. هدایت گروه های سنی ناتوان از درک نادرستی فعالیتهای ضد قوانین و هنجارهای عمومی جامعه.

3. پرهیز از نمایش تبعیض قومی، نژادی، جنسیتی و مذهبی، معلولیت‌های ذهنی، جسمی وجنسی و نیز پیشگیری از نمایش حرکات و الفاظ رکیک و نامناسب برای کودکان و نوجوانان.

4. حمایت از گروه های سنی در معرض خطر در برابر نمایش خشونت افسار گسیخته، خونریزی، رفتارهای هیجانی و مجرمانه مانند استفاده از اسلحه گرم یا سرد،خودکشی، خودآزاری.

5. جلوگیری از تاثیرگذاری مثبت نمایش مصرف مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر با تاکید بر پرهیز از آموزش تولید این گونه مواد.

فصل دوم: رده بندی سنی

ماده2: براساس ماده1 این شیوه نامه و با توجه به تاثیر پیام های مستقیم و غیر مستقیم فیلمها و فضای کلی آنها بر گروههای سنی مختلف، رده بندی سنی به تشخیص هیاتی مرکب از 30 شخصیت آشنا با فیلم و سینما در حوزههای فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه صورت می گیرد. اعضای این هیات با حکم رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای مدت یکسال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده3: رده بندی سنی فیلمها به شرح زیر است و حسب مورد، جملات مقابل هر گروه به طور کامل در متن پروانه نمایش و اقلام تبلیغاتی درج می شود.

1. گروه9+ : تماشای این فیلم برای کودکان زیر 9 سال توصیه نمی شود.

2. گروه 12+ : تماشای این فیلم برای افراد زیر 12 سال توصیه نمی شود.

3. گروه 15+ : تماشای این فیلم برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود.

تبصره1:هیات رده بندی سنی، آثاری را که هیات پروانه نمایش یا معاون ارزشیابی و نظارت ارجاع می دهد،بازبینی کرده و براساس موارد مطروحه در ماده1، دلایل انتخاب گروه سنی را با ذکر مصادیق در صورت جلسات خود درج و در پاسخ به درخواست های احتمالی صاحبان آثار و یا به تشخیص خود، برای اطلاع عموم منتشر میکند.

تبصره2 : فیلم هایی که مصادیق اعلام شدهی هیات رده بندی سنی از آنها حذف شود، از شمول رده بندی خارج می شوند.

تبصره3: رده بندی سنی فیلم های غیرسینمایی (تله فیلم، سریال، مستند، ترکیبی و...) در صورت نیاز و به تشخیص معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی، توسط هیاتی بازبینی این فیلمها صورت می گیرد یا به هیات رده بندی موضوع این شیوه نامه ارجاع میشود.

تبصره 4 : مدیران سینما مکلف به جلوگیری از حضور افراد مشمول به سالن های سینما نیستند و مسئولیت اجرا به عهده والدین یا همراه بزرگسال است.

ماده4: معاونت ارزشیابی و نظارت براساس این شیوه نامه و در چارچوب مصوبات هیات اکران نسبت به کاهش ظرفیت نمایشی فیلمهای مشمول رده بندی سنی اقدام می کند.

فصل سوم: ضوابط و مقررات اجرایی

ماده5: دفاتر پخش فیلم، سالن های نمایش فیلم، موسسات ویدیو رسانه، سامانههای برخط نمایش فیلم ، سامانه های
پیش فروش و فروش اینترنتی بلیت سینما و شرکت های پخش ویدیویی مکلف به اطلاع رسانی رده بندی سنی مندرج در پروانه نمایش فیلم ها در تمامی مواد تبلیغی، فضای فیزیکی و مجازی مرتبط با نمایش فیلم می باشند.

ماده6: اطلاع رسانی رده بندی سنی هر فیلم در مکان های نمایش فیلم باید قبل از رسیدن مخاطبان به گیشه فروش بلیت یا در محل گیشه فروش نصب گردیده و قابل رویت باشد.

تبصره: در فروش اینترنتی بلیت و یا تماشای برخط فیلم ها، مخاطب باید قبل از پرداخت وجه یا تماشای فیلم از رتبه سنی فیلم آگاه شده باشد.

ماده7: هشدار مربوط به رده بندی سنی هر فیلم باید قبل از شروع فیلم در سالن های سینما و همچنین قبل از نمایش در سایر بسترهای پخش، درج شود و سینماها، دفاتر پخش سینمایی، ویدیویی، موسسات ویدیو رسانه و سامانههای برخط نمایش فیلم، مسئول اجرای آن هستند.

ماده8: حداقل یک شانزدهم مساحت هر یک از مواد تبلیغی مانند عکس، پوستر، پلاکارد، سردر، بیلبورد، استند، مکانهای تبلیغاتی و تلویزیون شهری، فضای مجازی، جلد نسخه ویدیویی ، بلیت (اعم از چاپی و الکترونیکی) و سایر موارد تبلیغاتی باید به درج عبارت هشداری رده بندی سنی، مندرج در پروانه نمایش به شکلی واضح و قابل رؤیت اختصاص یابد.

فصل چهارم : تخلفات و مجازاتها

ماده9 : معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در چارچوب مقررات انضباطی آییننامه‌های تاسیس و نظارت بر دفاتر و موسسات پخش فیلم، موسسات ویدیو رسانه، مراکز عرضه بر خط ویدیویی، احداث سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آنها و نیز مقررات مربوط به سامانه های فروش اینترنتی بلیت، مجازات هایی را به شرح زیر برای هر یک از متخلفان اعمال میکند:

تبصره: تمامی مجازات‌های مندرج در این شیوه نامه با تصویب شورای اکران و تأیید رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری اجرا می‌شود.

ماده 10: در صورت بروز تخلف از سوی دارندگان مجوز پخش فیلم، ضمن ابلاغ کتبی و درج در پرونده مدیران آن دفاتر، ضروری است متخلفان در اسرع وقت ، اقدامات مورد انتظار و جبرانی را انجام دهند تا امکان ادامه نمایش فیلم فراهم شود. در صورت تکرار تخلف در مرتبه دوم از صدور پروانه نمایش فیلم بعدی آنها تا 3 ماه جلوگیری خواهد شد و در صورت تکرار تخلف برای سومین مرتبه ، پروانه فعالیت دفاتر مورد نظر به مدت شش ماه تا یکسال تعلیق میشود.

ماده 11: در صورت بروز تخلف از سوی دارندگان مجوز پخش ویدیویی، در مرتبه اول تذکر کتبی و جمع آوری نسخههای فیلم از بازار و تامین و انجام اقدامات مورد انتظار برای بازپخش محصول و در صورت تکرار تخلف ، پروانه فعالیت این شرکت ها تاسه ماه و در مرتبه سوم پروانه فعالیت آنها از شش ماه تا یک سال تعلیق خواهد شد.

ماده12: در صورت سهل انگاری مدیر سینما در قبال اطلاع رسانی صحیح و کامل رده بندی سنی اعلامی در پروانه نمایش، ضمن تذکر به وی برای انجام اقدامات مورد انتظار در اسرع وقت، در صورت تکرار تخلف،کارت فعالیت مدیر خاطی سینما به مدت 3 ماه به حال تعلیق درمی آید و در صورت تکرار تخلف در مرتبه سوم، ضمن ابطال کارت مدیریت وی، حواله اکران فیلم جدید برای سینما به مدت 3 ماه صادر نخواهد شد و طی این مدت درجه کیفی سینما نیز به مدت 3 ماه ، یک درجه تنزل می یابد.

ماده13: سامانه‌های برخط نمایش فیلم و موسسات ویدیو رسانه در صورت تخلف در مرتبه اول ضمن انجام فوری اقدامات جبرانی، تذکر کتبی دریافت می‌کنند و در صورت تکرار تخلف، پروانه فعالیت آنها به مدت 3 ماه و در صورت تکرار برای مرتبه سوم به مدت شش ماه به حال تعلیق درخواهد آمد.

ماده 14: سامانه‌های پیش فروش و فروش برخط بلیت سینماها، در صورت تخلف ضمن دریافت تذکر و تأمین سریع اقدامات مورد انتظار، در صورت تکرار تخلف از یک تا سه ماه حق فروش بلیت را نخواهند داشت.

ماده15: نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه رده بندی سنی فیلم‌های سینمایی به عهده معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری است.