سامانه جدید ثبت گروه‌های نمایشی سراسر کشور فعالیت خود را آغاز می‌کند.

پایگاه خبری تئاتر:  سامانه جدید ثبت گروه‌های نمایشی با قابلیت و طراحی جدید از اول آبان‌ماه بازگشایی می‌شود. سامانه جدید به آدرس www.esteghrar.ir جهت ثبت گروه‌های نمایشی سراسر کشور تا پایان آذر به مدت ۲ ماه فعال خواهد بود.

براساس برنامه‌ریزی دفتر ثبت گروه‌های تئاتر امور استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی، امکان ثبت و ارزیابی گروه‌های حائز شرایط مطابق آئین‌نامه ثبت گروه‌های نمایشی ایجاد شده است. گروه‌های متقاضی در سراسر کشور با رعایت ضوابط و مقررات و معرفی اعضا و هسته مرکزی، امکان ثبت و تقاضای صدور پروانه گروه نمایشی را خواهند داشت.

پس از بررسی تقاضا و پرونده اعضاء توسط شورای بررسی و هیات مرکزی ثبت گروه‌های نمایشی جهت صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد شد. طرح استقرار گروه‌های نمایشی در سراسر کشور با هدف ثبت و شناسایی و حمایت از فعالیت گروه‌های تئاتر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های واحد هماهنگی تئاتر استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی است.

  • نویسنده :
  • منبع :