در این کتاب از دریچه مفاهیمی فلسفی چون ابسوردیسم کامویی، جهان سیال نیچه‌ای، اخلاق اگزیستانسیالیسم، اخلاق جنسیت، فلسفه بدن، منطق فرضیه‌پردازی پرسی، تقدیرگرایی، فلسفه نفس افلاطونی، ابسوردیسم نِیگلی، حیث زمانی-تاریخی تجربه، اراده آزاد، فلسفه ذهن، نیهیلیسم نیچه‌ای و نگرش شکاکانه بررسی خواهد شد.
 چارسو پرس: این کتاب به بررسی همه‌جانبه استنلی کوبریک می‌پردازد.

کتاب "جهان فلسفی استنلی کوبریک" می‌کوشد با اکتشاف دُرهای درخشان فلسفی از دریای خروشان آثار کوبریک، جهان فلسفی وی را ترسیم کند. خواننده از خلال فصل‌های کتاب فیلم‌های تفکربرانگیز کوبریک را پهلوبه‌پهلوی پاره‌ای مضامین چالش‌برانگیز فلسفی به تماشای نظر خواهد نشست و جزئیت سینما را با کلیت فلسفه گرد هم خواهد آورد.

در این کتاب از دریچه مفاهیمی فلسفی چون ابسوردیسم کامویی، جهان سیال نیچه‌ای، اخلاق اگزیستانسیالیسم، اخلاق جنسیت، فلسفه بدن، منطق فرضیه‌پردازی پرسی، تقدیرگرایی، فلسفه نفس افلاطونی، ابسوردیسم نِیگلی، حیث زمانی-تاریخی تجربه، اراده آزاد، فلسفه ذهن، نیهیلیسم نیچه‌ای و نگرش شکاکانه بررسی خواهد شد.

نشر ققنوس با ترجمه دقیق دکتر اسمخانی (که خود دانش‌آموخته فلسفه است) و نیز با اجازه نویسنده، کتاب را منتشر کرده است.