شیوه‌نامه ارزیابی و میزان حمایت گروه «هنر و تجربه» توسط سازمان سینمایی منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: شیوه نامه چگونگی ثبت نام، ارزیابی فیلم‌ها و میزان حمایت از فیلم‌های گروه هنر و تجربه بر اساس؛ تعاریف، فرآیند ثبت نام،بازبینی، انتخاب و اعلام نتیجه و برنامه‌ریزی اکران،معیارهای انتخاب و نمایش فیلمها،میزان حمایت‌های قابل ارائه به فیلم‌های (سینمایی،مستند و کوتاه)، سینماها و نحوه انعقاد قرار داد با آنها و انعقاد قرارداد با فیلمسازان تنظیم شده است.