ابراهیم گلستان در گفتگو با پرویز جاهد از فرخ غفاری و کانون فیلم تهران می‌گوید.

  • نویسنده :
  • منبع :