جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر چهارشنبه (دوم بهمن ماه)

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر چهارشنبه (دوم بهمن ماه) به شرح زیر است:

مطرب/ ۱۴۰ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: ۳۴ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۷۹ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۸۵ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۳۲ سینما/ ۲۵ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۴۹۲ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۱۰ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۶۹ میلیون تومان

جان دار/ ۵۸ سینما/ ۳۹ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۳۰ سینما/ ۱۸ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۲ سینما/ ۳۹ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان

تورنادو/ ۱۷ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: ۷۶۸ میلیون تومان

آشفتگی/ ۱۹ سینما/ ۳۲ روز نمایش/ فروش کل: ۵۱۱ میلیون تومان

پایگاه خبری تئاتر: سونامی/ ۲۹ سینما/ ۲۵ روز نمایش/ فروش کل: ۲۹۰ میلیون تومان

اژدر/ ۷۱ سینما/ ۱۴ روز نمایش/ فروش کل: ۲۴۶ میلیون تومان

مشت آخر/ ۱۶ سینما/ ۳۲ روز نمایش/ فروش کل: ۱۸۹ میلیون تومان

امیر/ ۲۵ سینما/ هفت روز نمایش/ فروش کل: ۴۰ میلیون تومان

اولین امضاء برای رعنا/ ۱۹ سینما/ هفت روز نمایش/ پنج میلیون و ۹۴۹ هزار تومان

  • نویسنده :
  • منبع :